Цели на Асоциацията

 

Основни цели на Асоциацията са:

1. Да подпомага развитието на вътрешната, външната и транспортната реклама в България;
2. Да изисква високи стандарти в рекламата по отношение вида на рекламните съоръжения;
3. Да утвърди силата на въздействие на външната, вътрешната и транспортната реклама;
4. Да подобри имиджа на външната реклама пред обществото;
5. Да изгради ефективна комуникация между членовете на асоциацията и отговорните държавните и общински структури и агенции;
6. Да подобри контактите между ООН бизнеса с общините и държавните администрации и ведомства;
7. Да установи и помага в изграждането и поддържането на добри и колегиални отношения между членовете на Асоциацията и всички останали компании, свързани пряко или косвено с външната, вътрешната и транспортната реклама. Подобряване на бизнес средата като цяло;
8. Да защитава членовете на асоциацията и всички компании, свързани с външната реклама в България, от незаконни действия на физически и юридически лица, държавни и общински органи;
9. Да установи и наложи етични бизнес норми между членуващите в асоциацията и между тях и всички държавни и общински институции и агенции и всички компании, свързани с ООН бизнеса в България;
10. Да създаде контакти и тясно взаимодействие с всички национални и международни асоциации, имащи аналогични цели и действащи в сферата на ООН;
11. Да участва във всички обществени дискусии и да предприема всички законови действия при промяна на нормативните актове и решения на държавни и общински органи и други организации в ущърб на ООН бизнеса;
12. Да подкрепя и налага използването на „зелени“ и еко материали;
13. Да утвърди ТИАРА като водещата асоциация за външна реклама в България
Всички права запазени. ТИАРА 2016-2021